Aktuellt

AKTUELLT

 

 

2018

 

 

180909 ELMA-samtal: Klarar vi vattenförsörjningen Globalt – Nationellt – Lokalt?

 

Lena Söderberg Generaldirektör Sverige Geologiska Undersökning SGU:s bilder finns här!

 

Amelia Morey Strömberg Verksamhetsansvarig Utvecklingscentrum för vatten Norrtälje Amelias bilder finns här!

 

Vatten är en förutsättning för liv. Globalt saknar 1,2 miljarder människor rent dricksvatten. Till följd av den globala uppvärmningen beräknas vattentillgången bli ännu mer begränsad i stora regioner runt om i världen. Dålig vattenförvaltning och stressade ekosystem orsakar fattigdom och våldsamma konflikter.

 

I Sverige har vi oftast tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Den gångna sommaren har visat att vi inte kan ta tillgången till dricksvatten som given. Lokalt finns stora problem, exempelvis vid fastigheter med egen brunn på östkusten och på Öland och Gotland. SGU har kartlagt vattentillgångarna och har en bild av läget.

 

Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje erbjuder kunskapsutveckling, driver och medverkar i projekt samt ger VA-rådgivning till privatpersoner. Mathildalaboratoriet gör analyser av dricksvatten och avloppsvatten. Forskningsplattformen ska bidra till forskning och utbildning för decentraliserade system för vatten och avlopp samt lokal vattenförvaltning i samarbete med universitet och högskolor.

 

Det är kring de här frågorna som vi samlas till ett samtal där våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter. Övriga deltagare inbjuds att delta för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen. Bjud gärna med en gäst – Vi avslutar med ett gemensamt mingel!

 

Vi träffas i Östermalms föreningsgård, Valhallavägen 148 (Fältöversten-Karlaplan) tisdag den 9 oktober kl.18.00.

 

Anmälan till Klas Österberg, e-post: klasoster@telia.com; eller mobil: 070-564 41 07 senast fredag den 5 oktober.

 

Varmt Välkommen till en intressant kväll om Vattenförsörjningen!

 

 

180918 ELMA-pub Hur har miljöfrågorna behandlats i valrörelsen?

 

Vi började hösten med en pubafton om ett hett ämne! Den heta sommaren har ju satt miljöfrågorna i fokus under valrörelsen. Vi hade förmånen att få detta belyst av två mycket kompetenta inledare vid ELMAs första pub-afton i höst, nämligen Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och Susanna Baltscheffsky, producent för Vetenskapsradions internationella miljöprogram Klotet.

 

SNF gjorde före sommaren en analys av de olika partiernas miljöprogram. En hel del utspel och förslag till miljöåtgärder kom från partierna under valrörelsen. Frågan är hur detta ändrar bedömningen?

I miljöprogrammet Klotet har partiernas miljöprogram presenterats och analyserats ingående under sommaren. Vilka slutsatser kan man dra av detta? Susanna Baltscheffsky fokuserade på miljöjournalistens analys och perspektiv.

 

 

 

180521 ELMAs årsmöte kl 17.00 i Östermalms föreningsgård.

 

Seminarium kl 18.00 med temat Så klarar vi klimatutmaningen! Nya lösningar och möjligheter.

 

Staffan Laestadius, prof. em. KTH Industriell utveckling

Mattias Goldmann, vd vid Den gröna tankesmedjan Fores

Jonas Larsson, miljöchef SSAB

Moderator Peder Jonsson, ELMA

 

ELMA inbjöd till ett samtal om klimatutmaningen i samband med årsstämman. Vi anser att det är

ett viktigt ämne som inte kan diskuteras för mycket. Ofta framstår klimatutmaningen som ett problem

som bara kan lösas med stora svårigheter. Alltför sällan betraktas klimatutmaningen som en unik

chans för en ny och bättre utveckling för Sverige och världen.

 

2018 är ett viktigt år för klimatarbetet; den 1 januari trädde klimatlagen i kraft, den 1april fick vi

flygskatt, senare kommer bonus-malus för fordon, krav på mer biobränsle vid tankställen, en

valrörelse där klimatet inte får glömmas bort och ett viktigt klimat-toppmöte. Det finns många fler

utvecklingsmöjligheter för att möta klimatutmaningen. Vi väljer att fokusera på de möjligheter till

lösningar som finns för en mer hållbar utveckling.

Det är kring de här frågorna som vi samlades i ett samtal där våra presentatörer inledde med att delge

oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter.

 

Ni hittar presentationerna här, här

och här!

 

 

180407 Årets Fågelexkursion med ELMA ägde rum måndagen den 7 maj. I år åkte vi till Hjälstaviken, ca 60-70 km från Stockholm åt Enköpingshållet.

Vår guide blir Magnus Brandel, medlem i ELMA. Ta med varma kläder, ev. stövlar, kikare samt fika. Om Du disponerar en tubkikare ta med den också.

 

180503 ELMA-pub på med temat fosfor och återvinning kl 18.00. Medverkande är Bengt Simonsson och Arno Rosemarin, Stockholm Environment Institute. Vi är tillbaka på Waza pub, Wallingatan i Stockholm. Dokumentation finns här här, här och här!

 

 

180313 Hur ska vi hushålla med våra begränsade resurser? ELMA-samtal om Hållbarhet och Cirkulär ekonomi

 

Möt Pär Larshans Hållbarhetschef Ragnsells

och Nils Hannerz, Forsknings- och Innovationschef på IKEM

 

Pär Larshans är en av svenska näringslivets mest kända profiler inom hållbarhet. Pär är hållbarhetschef på ett familjebolag: Rang-Sells. Ragn-Sells erbjuder geografiskt heltäckande service i hela landet inom återvinning och miljö.

 

Nils Hannerz på IKEM, Innovations och Kemiindustrierna, driver frågan om cirkulering av material, hur industrin kan bidra till det och vilka samhällshinder som finns. Han sitter med i Cefics Innovationsråd i Bryssel där de största globala kemibolagen är med och diskuterar vilka tekniska möjligheter som finns framöver.

 

ELMA inbjöd till ett samtal om Hållbarhet och Cirkulär ekonomi. En genomsnittlig svensk ger varje år upphov till runt 450 kilo hushållsavfall. Sverige förlorar varje år över 40 miljarder kronor på utebliven återvinning, enligt en ny rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics. Här finns en enorm potential. Genom att skapa rätt förutsättningar för återvinning på riktigt kan Sverige bli världsledande inom cirkulär ekonomi, skapa tillväxt och jobb samtidigt som vi tar bättre hand om jorden. Det verkliga problemet är att det krävs hela 115 ton material per person för att producera det vi konsumerar och exporterar varje år. Det är givetvis fullkomligt ohållbart.

 

 

180206 Klimatseminarium igen!

 

Kommer vi att nå de uppsatta Klimatmålen? Klarar samhället genomföra planerade åtgärder?

 

ELMA inbjuder här till ett samtal om klimatmålen och hur de ska kunna nås. Som inledare har vi engagerat Oskar Larsson från Naturvårdsverket. Oskar har många års erfarenhet av klimatfrågan. Han har tidigare arbetat hos EU Kommissionen och ansvarar nu för arbetet med de svenska klimatmålen.

 

Peder Jonsson är Senior Partner hos media företaget KREAB, som utvecklar kunskap om och effekter av medias bevakning på det svenska samhället. Peder har i många år inom ramen för KREABs verksamhet följt klimatfrågans utveckling.

 

Det är bland andra kring de här frågorna som vi samlas i ett samtal där våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper och erfarenheter. Vi övriga deltagare inbjuds sedan för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen.

 

Vi samlades kvällen den 6 februari kl. 18.00 hos advokatfirman "Bird & Bird" KB på Norrlandsgatan 15, centralt i Stockholm.

 

 

 

 

2017

 

 

171212 PUB-afton på Monks kl 18

 

Vi träffar Jakob König från Sveriges Konsumenter. Jakob är projektledare för "Fair Finance Guide", som granskar och försöker påverka finansbranschen att ta större hänsyn till hållbarhetsfrågor med hjälp av konsumentmakt och dialog. Se webguiden: www.FairFinanceGuide.se; Där kan konsumenter jämföra bankerna och skicka meddelanden till sin bank och uppmana till bättring. Webguiden finns idag i nio länder och drivs i Sverige bland andra av Sveriges Konsumenter.

 

Anmälan till Klas ELMAS pubmästare E-post: klasoster@telia.com; Tel. 070-564 41 07

 

 

171205 Rymdseminarium kl 18

 

ELMA inbjuder till ett Rymdseminarium tisdagen den 5 december 2017! Vi håller denna gång till i Östermalms Föreningsråds lokaler på Valhallavägen 148 (nära Värtavägen) i kvarteret Fältöversten vid Karlaplan.

 

ELMA har engagerat två rymdexperter, Cecilia Hertz och Liisa Kiviloog, som ska informera oss om vad som sker och kanske ska ske inom dagens och morgondagens rymdverksamhet.

 

 

 

171013 Studiebesök vid Hammarbyverket

 

Häng med på toppintressant visning av Fortums fjärrvärmeanläggning i Hammarbyhamnen, Stockholm. Verket är världens största värmepumpsanläggning som bl.a. utvinner fjärrvärme och fjärrkyla ur renat avloppsvatten. Det finns även andra intressanta installationer.

Vi är välkomna till receptionen onsdagden 25 oktober kl 13.00. Adress: Hammarby kajväg 5 Stockholm.

 

Anmälan till bo.assarsson@telia.com eller 070-307 2668 senast måndag morgon den 23 oktober.

 

 

171106 Skogsmiljöseminarium

 

Måndagen den 6 november kl. 18.00 - ca 20.00 träffas vi hos advokatbyrån "Bird & Bird KB" med adress Norrlandsgatan 15, hiss10 tr (nära hörnet mot Jakobsbergsgatan), kl. 18.00 -ca 20.00.

 

Vi har sett att skogsfrågorna åter har aktualiserats i debatten. Regeringen presenterade för något år sedan fyra skogsrapporter med inriktning på det framtida skogsbruket. Mycket handlar det då om miljöfrågorna i skogen, men även hur skogsproduktionen ska kunna tillgodose samhällets framtida behov av skogsråvara.

 

Andra frågor som nu är uppe på bordet är de om nyckelbiotoperna - inom vilket lagrum bör de kunna ges ett långsiktigt skydd? Hur kan skogsbruket bidra till att skydda hotade arter, så att vi kan bibehålla eller förstärka den biologiska mångfalden i skogen?

En aktuell fråga som rör skogen är dessutom aktualiserad i höst inom EU, där man, för att klara Parisavtalet, har föreslagit att skogens kollagrande förmåga till viss del ska kunna tillgodoräknas ett medlemsland som avräkning mot utsläpp från t.ex. trafik som inte ingår i EUs utsläppshandelssystem (ETS).

Det är bland andra kring de här frågorna som vi samlas kring ett samtal med Mårten Larsson från Skogsindustrierna, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen och Magnus Nilsson, miljökonsult, för att ge oss en uppdaterad information om hur vi kan förstärka både produktionen och miljön i våra skogar. Vi behöver både odla värdefullt virke och återskapa livskraftiga biotoper för arter som börjat trängas undan.

 

Vi avslutar som vanligt med ett mingel med förtäring. Bjud gärna med en gäst som kan ha intresse av de ämnen samtalet kommer att beröra.

 

 

170914 ELMA-PUB

 

Torsdagen den 14 september kl. 17.30 kommer Sveriges Miljöråd hos EU i Bryssel, Loïc Viotte till "Monk´s café & Brewery", Wallingatan 38 (i hörnet mot Västmannagatan, strax norr om N. Bantorget).

 

Loic, med ett förflutet på Naturvårdsverket, kommer att informera oss om vad som är på gång inom EU under hösten. Han bereder och har särskilt ansvar bland annat för klimatfrågorna. Där ska viktiga beslut fattas redan i oktober som berör Sverige i hög grad, eftersom skogen och skogsbruket föreslås komma med inom ramen för EUs 2021-2030 nya klimatåtagande inom EUs "Non-ETS sectors".

 

 

170509 HÅLLBART JORDBRUK ELMAs årsmöte

 

Jordbrukets miljöaspekter och olika brukningsmetoder är mer i fokus än någonsin. Vi kommer att ha ett mycket intressant samtal om hållbart jordbruk i samband med vårt årsmöte. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 17.30. Därefter med start ca 18.00 har vi samtalet som avslutas med en buffé och mingel. Följande personer inleder och deltar i samtalet:

 

Camilla Sandeskog, Ekologiska lantbrukarna

Jan Eksvärd, LRF

Maria Wivstad, SLUs Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

ELMAs förra ordförande Peder Jonsson leder samtalet.

 

Vi kommer att vara på KTH, Industriell ekonomi och organisation, Lindstedtsvägen 30, (SingSing) Stockholm. Anmälan till Klas Österberg e-mail klasoster@telia.com eller mobil 070-564 41 07 senast den 5 maj. I samband med seminariet kommer vi att bjuda på en enkel buffé med tillhörande drycker.

Medlemmarna deltar gratis i mötet. Bjud gärna in en vän och potentiella nya medlemmar till årsmötet. Med tanke på föreningens ekonomi och kostnaderna i samband med mötet måste vi ta en avgift om 200 kr för icke-medlemmar som betalas i förskott till föreningens Pg1256808-5. Medlemmar som anmält sig men inte deltagit och inte avanmält sig senast den 7 maj kommer att debiteras 200 kr.

 

 

170502 Brexit-pub

 

ELMAs "Brexit" pub med ambassadör Jan Olsson SB tisdagen den 2 maj kl. 17.30 på "Monk´s Café & Brewery", Wallingatan 38 (i hörnet mot Västmannagatan) strax norr om N. Bantorget.

 

 

17 03 28 KTH:s och Akademiska hus Miljö – och Hållbarhetsarbete

 

Göran Finnveden, vicerektor och professor i Miljöstrategisk analys, KTH

Johan Tjernström, affärsutvecklare energi, Akademiska Hus

 

Vi fick en presentation av det mångfasetterade miljöarbete som pågår på KTH och inom Akademiska Hus, för att skapa ett genomarbetat system som motsvarar dagens hållbarhetskrav.

 

KTH med sin specifika uppgift inom utbildning och forskning, bl. a inom miljö och hållbar utveckling, har också en annan viktig uppgift – att säkerställa att universitetet bedriver ett internt ansvarsfullt miljö- och hållbarhetsarbete. KTH ”producerar” studenter som ska ut i arbetslivet och forskningsresultat som ska användas för att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet i samhället. Akademiska Hus, som statligt ägd förvaltare av KTH:s byggnadsbestånd behöver anpassa sin verksamhet till de särskilda miljö- och hållbarhetskrav som ställs på byggnader med föreskrifter av olika slag.

 

Vilka miljö- och hållbarhetskrav ställer KTH på Akademiska Hus, och vilka krav ställer Akademiska Hus på sin hyresgäst KTH?

 

ELMAs ordförande Bo Assarsson var moderator för seminariet.

 

Seminariet ägde rum tisdagen den 28 mars 2017 kl. 17.30 på KTH, Industriell Ekologi, Teknikringen 34. Vi avslutar med ett gemensamt mingel.

 

170221 Årets första ELMA pub

 

Vi höll som vanligt till på "Monk´s Café & Brewery", Wallingatan 38 belägen i hörnet mot Västmannagatan (strax norr om N. Bantorget). Vi hade som gästtalare Bo Diczfalusy, kanslichef för Energikommissionen, Han berättade om kommissionen och om innehållet i det slutbetänkande som lämnades till regeringen den 7 januari i år.

 

Kommissionens uppdrag var att lämna underlag till en bred överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken.

Kommissionen var parlamentarisk med ledamöter från samtliga riksdagspartier. Ordförande var energiminister Ibrahim Baylan.

 

 

170123 Svenska företag skapar miljönytta! – Svenskt Näringsliv presenterar sitt projekt

 

När företag diskuteras i miljödebatten kan det lätt komma att fokusera på koldioxidavtryck och utsläppsnivåer. Svenskt Näringslivs Miljönytta-projekt vill visa att företagen kan och vill skapa stor miljönytta genom konkurrenskraftiga produkter med höga funktions- och miljöprestanda. Följande personer inleder och informerar om Miljönytta-projekt:

 

Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv

Torbjörn Brorson, Sustainable Improvement

Tobias Wahlqvist, Tobbo Kommunikation

 

Alla deltagare är välkomna att delta i samtalet om hur Miljönytta-projektet kan användas ännu mer. Inger Strömdahl modererar samtalet.

 

Seminariet ägde rum måndagen 23 januari 2017 kl. 17:30 – 19:30 hos Bird & Bird Advokat KB, Norrlandsgatan 15, våning 10 och avslutades med mingel.

 

 

 

2016

 

2016-11-10 Trafikens miljöpåverkan – Hur löser vi det på kort och lång sikt

 

Världens länder enades om ett nytt globalt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, vid klimatkon-ventionens möte i Paris i december 2015. Avtalet är på väg att ratificeras på rekordtid med USA, Kina och EU i spetsen. Det är nu dags att gå från ord till handling. En viktig frågeställning är vad som krävs för att transportsektorn ska uppnå klimatmålen.

 

ELMA har seminarium med

Håkan Johansson, nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

Jonas Åkerman, forskare, Miljöstrategisk analys KTH

Helene Samuelsson, kommunikationschef, alt. Sören Eriksson, utvecklingschef, Preem

Anders Welin, fristående skribent

 

2016-10-05 ELMA inbjöd till höstens andra miljöpub på "Monk´s Café", Wallingatan 38, i hörnet mot Västmannagatan (strax norr om Norra Bantorget) onsdagen den 5 oktober kl. 17.30.

 

Denna gång träffade vi Annika Helker Lundström, Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet. Hennes uppdrag är bl.a. att engagera näringslivet för de nationella miljökvalitetsmålen. Detta område är högaktuellt med kopplingen till redovisning av hur företagen arbetar med de svenska miljömålen genom t.ex. General Reporting Initiative, GRI.

 

2016-09-19 Östersjön – Vad är problemet och vilka är lösningarna? Vi samlade expertis för ett samtal kring Östersjöns miljöproblem och de åtgärder som krävs för att förbättra Östersjöns status:

 

Mattias Rust, WWF

Jonas Henriksson, Svenska Miljöinstitutet IVL

Magnus Enell, Industriell ekologi, KTH

 

Seminariet ägde rum kl. 17.30-19.30 hos Bird & Bird Advokat KB, Norrlandsgatan 15, vån 10 och avslutades med mingel.

 

2016-08-30 Höstens första Miljöpub tisdag kl. 17.30 på "Monk´s Café", Wallingatan 38 i Stockholm belägen i hörnet mot Västmannagatan (strax norr om N. Bantorget). Vi hade ett väldigt intressant och viktigt ämne, Svenska kyrkans hållbarhetsarbete. Det innefattar både miljörelaterad hållbarhet, klimatpåverkan, kemikalier etc. och social hållbarhet som mänskliga rättigheter internationellt och nationellt. Även ekonomisk hållbarhet ingår med fokus på investeringar och insatser för att förhindra korruption.

Den som berättade för oss om detta var kvällens gäst, Hållbarhetschefen i Svenska kyrkan, Sara Nordbrand.

 

 

2016-05-12 Torsdag kl. 17 Nu är det dags igen för föreningsstämma och årsmöte i ELMA. I år har vi bjudit in flera välmeriterade och intressanta personer med stor erfarenhet från arbete med miljöfrågor inom näringslivet, myndigheter och den ideella sektorn. De kommer att samtala kring miljöarbetets utveckling under de senaste decennierna med Peder Jonsson som moderator. Temat är Miljöarbetet under tre decennier – Utveckling och trender.

 

 

2016-05-10 Tisdag kl 08.00 Nu är det vår igen och dags för fågelskådning! Ola Jörnstedt, fågelexpert känd från ELMA, har haft vänligheten att ställa upp i år igen och guida oss på en fågelexkursion. I år träffas vi vid Isbladskärret på Djurgården.

Anmälan sker till Bo Assarsson per mejl senast den 4 maj och ange mobilnummer.

 

2016-04-06 Studiebesök vid Utvecklingscentrum för vatten, Vilhelm Mobergs gata 8, Norrtälje. Vattencentrum arbetar med långsiktiga och kortsiktiga vattenprojekt i samverkan med andra partners från kommuner, företag och akademiska institutioner. VattenCampus är en arena för livslångt lärande kring vatten. Utbildningar, folkbildning, kurser och konferenser. Water Science Park Roslagen är ett centrum för företagande och kompetens. Små företag i behov av rådgivning och stöd, kan vända sig dit. Även Samfälligheter och fastighetsägare som vill utveckla gemensamma lösningar för att åstadkomma resurseffektivt hållbart dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening i sitt närområde kan få rådgivning. Vi träffar Amelia Morey Strömberg som är Verksamhetsansvarig.

 

2016-02-25 Vi startar årets pubverksamhet torsdag den 25 februari kl. 17.30 som vanligt på "Monk´s Café", Wallingatan 38, i hörnet mot Västmannagatan (strax norr om N. Bantorget).

Kvällens gäst är riksdagsman Carl Schlyter (Mp) tillika ordförande i riksdagens EU-nämnd.

Carl kommer att informera oss om olika miljöfrågor aktuella i riksdagen och inom EU.

 

 

2016-02-03 Samtal om Klimatavtalet i Paris - Ger resultatet tillräckligt underlag för att nå miljömålen?

Seminariet, som är ett samarrangemang med Immanuelskyrkans miljögrupp, äger rum onsdagen den 3 februari 2016 kl. 17.30 – 19.30 i Immanuelskyrkan, Waldenströmsalen, Kungstensgatan 17, centralt i Stockholm. Vi avslutar med ett mingel i kyrkans kafé.

Panel:

Nilla Thomson, klimatförhandlare, Miljödepartementet

Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Stefan Henningsson, WWF

Samuel Jarrick, f.d. talesperson Klimataktion

 

Moderator och inledare är Anders Turesson, Miljödepartementet, mångårig delegationsledare för Sveriges förhandlingsdelegation vid FN-förhandlingarna om klimatet.

 

 

 

2015

 

2015-11-30 Måndagen den 30 november kl. 17:30-19:30 ELMA-samtal om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm: teknik, ekonomi och hållbar utveckling inklusive avslutande mingel i Landstingsförvaltningens lokal, Norra stationsgatan 69. Samling kl. 17:15 i receptionen.

 

-Presskommunikatör Emma Sahlman från förvaltningens kommunikationsavdelning redogör för oss översiktligt om projektets uppläggning.

 

-Fil. mag. Karl Persson, förvaltningens miljösakkunnige, fokuserar på hållbarhetsaspekterna.

 

2015-11-10 Tisdagen den 10 november kl. 13.30 är vi i ELMA välkomna att besöka Stockholm Vattens informationskontor i "Glashus Ett" i Hammarby sjöstad.

 

Erik Freudenthal informerar oss om pågående och planerad verksamhet hos Stockholm Vatten.

 

 

2015-10-26 ELMA-seminarium om Näringslivets miljöarbete Del 1

- Praktiska erfarenheter av hållbarhetsarbetet i den börsnoterade globala koncernen Nolato AB

Torbjörn Brorson

- Nya ISO 14001 och hur påverkar standarden företagens hållbarhetsarbete Richard Almgren

 

2015-10-09 Studiebesök vid Högdalens avfallsanläggning

 

2015-09-30 ELMA-samtal om Sveriges framtida miljömål med två inledningar:

- Hur ska miljömålen formuleras för bästa resultat? Kanslichef Stefan Nyström, Miljömålsberedningen

-Kan en ny kalkyl rädda klimatet? Prof. Astrid Kander, Magnus Jiborn, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

 

2015-09-21 Höstsäsongens första ELMA pub kl. Richard Almgren, tidigare ordförande i ELMA, berättar om miljöförhållandena i Ryssland och vad man gör där för att förbättra miljötillståndet.

 

2015-06-10 ELMA pub med Lars Nellmer, VD för svenska KRAV.

 

2015-05-19 ELMA-samtal om fracking, olje- och gasutvinning ur skiffer!

2015-04-14 Årsmöte med Seminarium om vargförvaltning

 

2015-03-20 Onsdag Välkommen att delta i ELMAs studiebesök hos SL!

 

2015-02-04 Klimatförhandlingarna i Lima - Ger resultaten tillräckligt underlag för ett bra klimatavtal i Paris?