Om ELMA

DET HÄR ÄR ELMA


Föreningen är en politiskt obunden ideell förening och har till ändamål att främja ett rationellt utnyttjande av erfarenheter och lärdomar från miljöarbetet i Sverige. Föreningen fokuserar på områden som planering och genomförande av åtgärder för att säkerställa en god miljö, förutsättningar för en hållbar utveckling samt på att stimulera till ett offentligt samtal i dessa frågor.


ELMA bildades 2002 av engagerade och erfarna personer som arbetat länge med miljöfrågor på olika sätt och ville dela med sig av erfarenheterna. Föreningen bjuder in till samtal om miljö och hållbar utveckling. Syftet är att sprida kunskap om miljöarbete och olika miljöfrågor och härigenom bidra till en bättre miljö och hållbar utveckling.


Arrangemang genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.


Föreningen arbetar ideellt. Några av föreningens medlemmar bedriver näringsverksamhet inom miljöområdet och angränsande samhällsområden i egen regi. Föreningen anordnar seminarier, studiebesök och andra former av informations- och utbildningsverksamhet. Föreningen genomför och medverkar vidare i utredningar inom föreningens verksamhetsområde med inriktning på erfarenhetsåterföring och lärande.


Föreningen verkar inom fyra områden:


* Debatt

* Uppdrag

* Seminarier, samtal

* Pub-aftnar, studiebesök mm


En viktig förutsättning för att framgångsrikt kunna arbete för en bättre miljö och en hållbar utveckling är att effektivt utnyttja erfarenheter och lärdomar. Men just erfarenhet och lärdomar har ibland haft svårt att nå ut i samhället och få genomslag i det konkreta miljöarbetet. Det ökade tempot i politik, samhällsplanering och samhällsbyggande har dessutom medfört att man inte alltid tar sig tid att gå tillbaka och dra lärdom av vad som hänt.


Läget kompliceras av att mycket av denna kunskap och erfarenhet inte finns dokumenterad utan finns samlad i ”huvudet” hos personer som arbetat under lång tid med miljöfrågor.


Vi står nu inför en generationsväxling inom miljöområdet och riskerar att tappa bort en mängd värdefull erfarenhet. De pionjärer som byggde upp miljövården har i stor utsträckning redan pensionerats och de stora grupperna av 40-talister är på väg ut. Det börjar därför bli bråttom att säkerställa att denna erfarenhets- och kompetensbas finns kvar.


Därför har föreningen ELMA bildats. Föreningens arbete är framförallt inriktat på att;

kartlägga och analysera hur erfarenheter och lärdomar utnyttjats i det praktiska miljövårds- och hushållningsarbetet,

anordna symposier, seminarier och sammankomster kring miljöfrågor,

skapa fora för samtal och diskussioner om lärande processer och verksamheter i miljöarbetet samt

bedriva mentorsverksamhet och annan personlig rådgivning.


Medlemmar i ELMA väljs in på förslag från nuvarande medlemmar. Idag utgörs medlemsskaran av personer som har lång erfarenhet av arbete med frågor om miljö, hållbar utveckling och angränsande samhällsområden. Medlemmarna har verkat inom såväl privat som offentlig verksamhet. Målsättningen är att ELMA genom sina medlemmar ska ha en god täckningsgrad när det gäller områden och frågor som kommer att aktualiseras i det fortsatta miljöarbetet.