Samtal

SAMTAL

 

Föreningen bjuder in till samtal om miljö och hållbar utveckling. Syftet är att sprida kunskap om miljöarbete och olika miljöfrågor och härigenom bidra till en bättre miljö. De senaste åren har ELMA ordnat bl. a. följande samtal och seminarier:

Klicka på länkar för dokumentation.

 

 

 2019

 

 

190612 Tillväxt bortom BNP-Samtal vid ELMAs årsstämma


Kristian Skånberg-Associate with Stockholm Environment Institute


Pernilla Hagbert -Institutionen för Samhällsplanering och miljö KTH


ELMA inbjöd i samband med årets stämma till ett samtal om alternativen till dagens BNP-tänkande. Vi har tidigare varit inne på området grön BNP och justering av BNP. Nu börjar inriktningen mot BNP-tänkande ifrågasättas allt mer och alternativ efterfrågas. Det handlar dels om att justera BNP för olika negativa effekter eller finna alternativ till BNP-begreppet. Dels handlar det om samhällsstyrning inriktad på andra mål än just ekonomisk tillväxt. Det handlar också om att planera samhället för och utveckla projekt för en hållbar tillväxt.


Vi hade bjudit in två forskare som har arbetat med dessa frågeställningar för en intressant diskussion.


Presentationerna finns här.


Kristian Skånberg arbetar bl.a. med projekt för svenska fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, universitet och statliga utredningar. Han har skrivit rapporter för t.ex. Romklubben, stål- och skogsindustrierna, KTH och Regeringskansliet.

Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö. Hon är forskare vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH och har bl.a. medverkat i projektet "Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande", där hon utforskat samhällsbyggnadssektorns roll och planeringens förutsättningar för en radikal omställning.


Våra presentatörer inledde med att delge oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter. Övriga deltagare inbjuds att delta för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen.

 190403 Möte om Kinas miljöarbete Presentationen finns här!


ELMA inbjuder till ett informationsmöte om den aktuella miljösituationen i Kina och om hur man där arbetar för att komma till rätta med de bitvis besvärliga miljöproblemen genom riktat utvecklingsarbete mot problemområdena.


Genom förmedling av ELMAs Anders Boheman har vi bjudit in ambassadrådet Nannan Lundin vid svenska ambassaden i Beijing, att informera oss om den aktuella miljösituationen i Kina. Nannan är chef för sektionen för forskning och innovation, som också bevakar miljö- och klimatfrågorna. I Kina försöker man ta strukturella helhetsgrepp på samhällsutvecklingen, som ska leda till långsiktigt minskade miljöbelastningar vad gäller påverkan på luft och vatten samt på land- och naturmiljö i övrigt. Kina är idag en av de mest aktiva stormakterna vid FNs olika miljö-och klimatkonferenser och samarbetar på flera av dessa områden med EU


 

190220 Välkommen till ELMA klimatinfo om resultaten från COP24 onsdagen den 20 februari kl. 16.00 -18.00

 

Onsdagen den 20 februari träffas vi kl. 16.00 - 18.00, för att få ta del av information 

om resultaten från FNs klimatmöte COP 24 i Katowice, Polen 3-14 dec. 2018.

 

Vi har engagerat Roger Sedin från Miljödepartementet, som var bitr. förhandlingschef

för den svenska Delegationen vid UNFCCC mötet. Roger ger oss en initierad bild av vad som hände 

på mötet och vilka resultaten blev. FN-Konferensen i Katowice var en uppföljning av Parisavtalet

från 2015, då man kom överens om ramarna för klimatet: "till år 2100 högst en temp. ökning

om 2,0 grader C med en aktiv strävan att klara +1,5 grader C." I Katowice kom man överens 

om hur man ska kunna klara detta klimatmål. Man har "riggat" en verktygslåda, som ska hjälpa 

oss att nå målet. Vi får höra  hur detta nu under kommande år ska genomföras av länderna.

2018

 

  

181126  Är framtidens bil batteri- eller vätgasdriven?

 

Rakel Wreland Lindström, universitetslektor, KTH   Rakels bilder finns här!


Per Kågeson, fil. dr i miljö- och energisystemanalys   Pers bilder finns här

 

Cecilia Wemming, särskilt ansvarig för laddinfrastruktur, public affairs, Ellevio   Cecilias bilder finns här!

 

Inom EU beslutas fn. om minskning av utsläppen från transportsektorn för att möta kraven i Parisavtalet. En minskning av utsläppen från nya bilar från år 2030 med 35% är föreslagen. För att nå detta beräknas minst 30% av bilproduktionen behöva bestå av elbilar. Dessa kan drivas antingen med batterier eller med bränsleceller som matas med vätgas producerad av el.

 

Elektrifiering av transportsektorn ställer också nya krav på elbranschen. Det gäller dels tillgången till elenergi totalt sett, dels effektbehovet om många elbilar laddas samtidigt. Distributionen med bl.a. laddstolpar behöver även byggas ut.

 

Det är kring de här frågorna som vi samlas till ett samtal där våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter. Övriga deltagare inbjuds att delta för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen. Vi avslutar med ett gemensamt mingel!

 

Program

 

Rakel Wreland Lindström som är forskare på KTH vid avdelningen för tillämpad elektrokemi och hennes huvudforskningsområde är bränsleceller. Hon kan ge en bra överblick av utvecklingen när det gäller elektrifiering av bilar.

 

Per Kågeson har lång erfarenhet av systemanalys inom energi- och transportområdena. Han diskuterar de olika alternativens samhällsekonomiska nyttor och kostnader samt kommenterar frågan om koldioxidutsläpp från elbilar jämfört med fossilbilar under hela livscykeln.

 

Cecilia Wemming som är ansvarig för området laddinfrastrukturutbyggnad, på Ellevio, redovisar resultatet av ett samverkansprojekt med Volkswagen, Scania och Vattenfall: Hur det är möjligt att nå Stockholms stads klimatmål, att minska utsläppen av växthusgaser i transportsektorn med 70% till 2030.

 

Vi träffades i Östermalms föreningsgård, Valhallavägen 148 (Fältöversten-Karlaplan) måndag den 26 november kl.18.00.

 

 

 

180909 ELMA-samtal: Klarar vi vattenförsörjningen Globalt – Nationellt – Lokalt?

 

Lena Söderberg Generaldirektör Sverige Geologiska Undersökning SGU:s bilder finns här!

 

Amelia Morey Strömberg Verksamhetsansvarig Utvecklingscentrum för vatten Norrtälje Amelias bilder finns här!

 

Vatten är en förutsättning för liv. Globalt saknar 1,2 miljarder människor rent dricksvatten. Till följd av den globala uppvärmningen beräknas vattentillgången bli ännu mer begränsad i stora regioner runt om i världen. Dålig vattenförvaltning och stressade ekosystem orsakar fattigdom och våldsamma konflikter.

 

I Sverige har vi oftast tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Den gångna sommaren har visat att vi inte kan ta tillgången till dricksvatten som given. Lokalt finns stora problem, exempelvis vid fastigheter med egen brunn på östkusten och på Öland och Gotland. SGU har kartlagt vattentillgångarna och har en bild av läget.

 

Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje erbjuder kunskapsutveckling, driver och medverkar i projekt samt ger VA-rådgivning till privatpersoner. Mathildalaboratoriet gör analyser av dricksvatten och avloppsvatten. Forskningsplattformen ska bidra till forskning och utbildning för decentraliserade system för vatten och avlopp samt lokal vattenförvaltning i samarbete med universitet och högskolor.

 

Det är kring de här frågorna som vi samlas till ett samtal där våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter. Övriga deltagare inbjuds att delta för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen. Bjud gärna med en gäst – Vi avslutar med ett gemensamt mingel!

 

Vi träffades i Östermalms föreningsgård, Valhallavägen 148 (Fältöversten-Karlaplan) tisdag den 9 oktober kl.18.00.

 

 

 

180313 Hur ska vi hushålla med våra begränsade resurser? ELMA-samtal om Hållbarhet och Cirkulär ekonomi

 

Pär Larshans Hållbarhetschef Ragnsells

Nils Hannerz, Forsknings- och Innovationschef på IKEM

 

Pär Larshans är en av svenska näringslivets mest kända profiler inom hållbarhet. Pär är hållbarhetschef på ett familjebolag: Rang-Sells. Ragn-Sells erbjuder geografiskt heltäckande service i hela landet inom återvinning och miljö. Klicka för presentationen!

 

Nils Hannerz på IKEM, Innovations och Kemiindustrierna, driver frågan om cirkulering av material, hur industrin kan bidra till det och vilka samhällshinder som finns. Han sitter med i Cefics Innovationsråd i Bryssel där de största globala kemibolagen är med och diskuterar vilka tekniska möjligheter som finns framöver.

 

ELMA inbjöd till ett samtal om Hållbarhet och Cirkulär ekonomi. En genomsnittlig svensk ger varje år upphov till runt 450 kilo hushållsavfall. Sverige förlorar varje år över 40 miljarder kronor på utebliven återvinning, enligt en ny rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics. Här finns en enorm potential. Genom att skapa rätt förutsättningar för återvinning på riktigt kan Sverige bli världsledande inom cirkulär ekonomi, skapa tillväxt och jobb samtidigt som vi tar bättre hand om jorden. Det verkliga problemet är att det krävs hela 115 ton material per person för att producera det vi konsumerar och exporterar varje år. Det är givetvis fullkomligt ohållbart.

 

Det är kring de här frågorna som vi samlades tillett samtal där våra presentatörer inledde med att delge oss sina kunskaper och erfarenheter. Vi träffades i Östermalms föreningsgård, Valhallavägen 48 (Fältöversten-Karlaplan) den 13 mars kl.18.00.

 

 

180206 Klimatseminarium igen!

 

Kommer vi att nå de uppsatta Klimatmålen? Klarar samhället genomföra planerade åtgärder?                     

 

ELMA inbjuder här till ett samtal om klimatmålen och hur de ska kunna nås. Som inledare har vi engagerat Oskar Larsson från Naturvårdsverket. Oskar har många års erfarenhet av klimatfrågan. Han har tidigare arbetat hos EU Kommissionen och ansvarar nu för arbetet med de svenska klimatmålen.

 

Peder Jonsson är Senior Partner hos media företaget KREAB, som utvecklar kunskap om och effekter av medias bevakning på det svenska samhället. Peder har i många år inom ramen för KREABs verksamhet följt klimatfrågans utveckling.

 

Det är bland andra kring de här frågorna som vi samlas i ett samtal där våra presentatörer inleder med att delge oss sina kunskaper och erfarenheter. Vi övriga deltagare inbjuds sedan för att ytterligare bredda och fördjupa diskussionen.

 

Vi samlades  kvällen den 6 februari kl. 18.00 hos advokatfirman "Bird & Bird" KB på Norrlandsgatan 15, centralt i Stockholm.

 

 

 

 

2017

 

 

171205 Rymdseminarium

 

ELMA inbjuder till ett Rymdseminarium tisdagen den 5 december 2017! Vi håller denna gång till i Östermalms Föreningsråds lokaler på Valhallavägen 148 (nära Värtavägen) i kvarteret Fältöversten vid Karlaplan.

ELMA har engagerat två rymdexperter, Cecilia Hertz och Liisa Kiviloog, som ska informera oss om vad som sker och kanske ska ske inom dagens och morgondagens rymdverksamhet.

 

 

171106 Skogsmiljöseminarium

 

Måndagen den 6 november kl. 18.00 - ca 20.00 träffas vi hos advokatbyrån "Bird & Bird KB" med adress Norrlandsgatan 15, hiss10 tr (nära hörnet mot Jakobsbergsgatan), kl. 18.00 -ca 20.00.

Vi har sett att skogsfrågorna åter har aktualiserats i debatten. Regeringen presenterade för något år sedan fyra skogsrapporter med inriktning på det framtida skogsbruket. Mycket handlar det då om miljöfrågorna i skogen, men även hur skogsproduktionen ska kunna tillgodose samhällets framtida behov av skogsråvara.

Andra frågor som nu är uppe på bordet är de om nyckelbiotoperna - inom vilket lagrum bör de kunna ges ett långsiktigt skydd? Hur kan skogsbruket bidra till att skydda hotade arter, så att vi kan bibehålla eller förstärka den biologiska mångfalden i skogen?

  

En aktuell fråga som rör skogen är dessutom aktualiserad i höst inom EU, där man, för att klara Parisavtalet, har föreslagit att skogens kollagrande förmåga till viss del ska kunna tillgodoräknas ett medlemsland som avräkning mot utsläpp från t.ex. trafik som inte ingår i EUs utsläppshandelssystem (ETS).

 Det är bland andra kring de här frågorna som vi samlas kring ett samtal med Mårten Larsson från Skogsindustrierna, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen och Magnus Nilsson, miljökonsult, för att ge oss en uppdaterad information om hur vi kan förstärka både produktionen och miljön i våra skogar. Vi behöver både odla värdefullt virke och återskapa livskraftiga biotoper för arter som börjat trängas undan.

 

 

170509 HÅLLBART JORDBRUK ELMAs årsmöte

 

Jordbrukets miljöaspekter och olika brukningsmetoder är mer i fokus än någonsin. Vi kommer att ha ett mycket intressant samtal om hållbart jordbruk i samband med vårt årsmöte. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 17.30. Därefter med start ca 18.00 har vi samtalet som avslutas med en buffé och mingel. Följande personer inleder och deltar i samtalet:

Camilla Sandeskog, Ekologiska lantbrukarna

Jan Eksvärd, LRF

Maria Wivstad, SLUs Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

ELMAs förra ordförande Peder Jonsson leder samtalet.

 

 

17 03 28 KTH:s och Akademiska hus Miljö – och Hållbarhetsarbete                     

 

Göran Finnveden, vicerektor och professor i Miljöstrategisk analys, KTH

Johan Tjernström, affärsutvecklare energi, Akademiska Hus

 

Vi får en presentation av det mångfasetterade miljöarbete som pågår på KTH och inom Akademiska Hus, för att skapa ett genomarbetat system som motsvarar dagens hållbarhetskrav.

 

KTH med sin specifika uppgift inom utbildning och forskning, bl. a inom miljö och hållbar utveckling, har också en annan viktig uppgift – att säkerställa att universitetet bedriver ett internt ansvarsfullt miljö- och hållbarhetsarbete. KTH ”producerar” studenter som ska ut i arbetslivet och forskningsresultat som ska användas för att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet i samhället. Akademiska Hus, som statligt ägd förvaltare av KTH:s byggnadsbestånd behöver anpassa sin verksamhet till de särskilda miljö- och hållbarhetskrav som ställs på byggnader med föreskrifter av olika slag.

 

Vilka miljö- och hållbarhetskrav ställer KTH på Akademiska Hus, och vilka krav ställer Akademiska Hus på sin hyresgäst KTH?

 

ELMAs ordförande Bo Assarsson är moderator för seminariet. Vi har möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på den bild vi fått av KTH:s och Akademiska Hus´ viktiga hållbarhetsarbete.

 


 

 

 

170123 Svenska företag skapar miljönytta! – Svenskt Näringsliv presenterar sitt projekt

 

När företag diskuteras i miljödebatten kan det lätt komma att fokusera på koldioxidavtryck och utsläppsnivåer. Svenskt Näringslivs Miljönytta-projekt vill visa att företagen kan och vill skapa stor miljönytta genom konkurrenskraftiga produkter med höga funktions- och miljöprestanda. Följande personer inledde och informerade om Miljönytta-projekt:

 

Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv

Torbjörn Brorson, Sustainable Improvement

Tobias Wahlqvist, Tobbo Kommunikation

 

Seminariet ägde rum måndagen 23 januari 2017 kl. 17:30 – 19:30  hos Bird & Bird Advokat KB, Norrlandsgatan 15, våning 10.

 

 

2016

 

161205 Nordiska miljöräkenskaper

 

I kölvattnet på Rio-konferensen 2012 om hållbar utveckling (Stockholm -72 plus 40) tillsatte de nordiska miljöministrarna en adhoc-grupp med uppdrag att analysera behovet av välfärdsmått på miljöområdet som komplement till BNP. Gruppen har i sin rapport – “Making the environment count – Nordic accounts and indicators for analysing and integrating environment and economy”. TemaNord 2016:507 – lämnat förslag till ett antal hållbarhetsindikatorer att ingå i nordiska miljöräkenskaper. Rapporten hittar du här.

 

På vårt möte presenterade  Viveka Palm, SCB, projektledare för adhoc-gruppens arbete gruppens rapport och centrala slutsatser med utblick mot det fortsatta arbe-tet. Viveka är bitr. avd. chef på SCB och adjungerad professor i tillämpad miljöekonomi på KTH. Olle Björk, ELMA och f.d. ordf. i adhoc-gruppen gav en kort introduktion till ämnet för kvällens samtal. Seminariet ägde rum måndagen den 5 december  i Östermalms Föreningsråds lokal på Valhallavägen 148.

 

 

161110 Trafikens miljöpåverkan – Hur löser vi det på kort och lång sikt 

 

Seminariet ägde rum torsdagen den 10 november 2016 hos Bird & Bird Advokat KB. Föredragshållare var:

 

Håkan Johansson, nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

Jonas Åkerman, forskningsledare, Miljöstrategisk analys KTH

Helene Samuelsson, kommunikationschef, alt. Sören Eriksson, utvecklingschef, Preem

Anders Welin, fristående skribent

 

Transportsektorn har fortfarande ett tungt beroende av fossila bränslen. Den senaste tiden har också

utsläppen tenderat att öka efter en nedåtgående trend. Håkan Johansson har överblick och insyn i

hur miljöfrågorna hanteras inom transportsektorn och i miljömålsarbetet. Han belyste vad

som krävs för att vi i Sverige ska uppnå våra miljömål för transportsektorn. Se hans presentation här.

 

Teknikutvecklingen när det gäller fordonsteknik och bränslen har gått in i ett intensivare skede. Jonas Åkerman har kompetensen att reda ut begreppen och göra jämförelser bl.a. ur miljösynpunkt mellan olika tekniker och bränslen, t ex elbilar, hybridbilar, vätgasbilar, olika biobränslen som biogas, etanol, biodiesel, RME etc. Den totala miljöpåverkan inkl. t.ex. elproduktionen för elbilar jämförs. Se hans presentation här.

 

Det är naturligtvis mycket intressant hur industrin ser på möjligheterna att uppnå miljömålen. Drivmedelsindustrin har en viktig roll. I Sverige ligger Preem långt fram i utvecklingen av alternativa drivmedel. Sören Eriksson berättade om olika alternativ till fossila bränslen som företaget arbetar med och deras utvecklingspotential.

 

Anders Welin har nyligen diskuterat miljöbilar i bl a Ny Teknik. Han utvecklade sina synpunkter på bl.a. förmånsbeskattningen. Se detta här.

 

Östersjön – Vad är problemet och vilka är lösningarna?

160919 Inbjudan

160919 Presentationer

 

Samtal om Parisavtalet i Immanuelskyrkan

160203 Inbjudan

160203 Nilla Thomson presentation

160203 Referat

160203 bild 1

160203 bild 2

 

2015

Tunnelbanans utbyggnad

151130 Inbjudan

151130 SLL Presentation

151130 Tunnelbanan referat

 

Näringslivets miljöarbete – Del 1                     

151026 Inbjudan

151026 Torbjörn Brorson

151026 Richard Almgren

150126 Referat

 

Sveriges framtida miljömål på klimatområdet                     

150930 Inbjudan

150930 Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen Astrid  Kander, Magnus Jiborn

150930 Referat

 

Fracking och dess frammarsch på energiscenen

150519 Fracking

150519 Fracking Referat

150519 Skiffergas Anna Nordling ÅF

150519 Skiffergas Pellijeff Energimyndigheten

 

Årsmötessamtal om vargförvaltning

150414 Seminarium om varg

150414 Vargförvaltning

 

Klimatförhandlingarna i Lima - Ger resultaten tillräckligt underlag för ett bra klimatavtal i Paris? 

150204 Referat

 

2014

Sveriges framtida energiförsörjning

141021 Svensk energi

141021 Sveriges framtida energiförsörjning.

141021 Seminarium energiantaganden

141021 Deltagarlista samtal om Energiläget i Sverige

 

Trafik och Hälsa i stadsmiljön

140908 Gruzieva

140908 Luften i Stockholm_Emma N.

140908 SLPres

140908 Slutversion Luften i Stockholm2013

140908 Trafik och Hälsa i stadsmiljön

 

EU:s klimat och energisystem till 2030

140519 Sammanfattning

140519 EU sem deltagare

140519 EU:s klimat och energisystem till 2030

140519 2030 och EU ETSUA

 

Solenergi

140120 SSE PM-Solenergi Ver10

140120 SSE ELMA JOD Sol-El

 

2013

131003 Buller i stadsmiljön

130416 Naturvin

130205 Mat och klimat - livsmedel för en miljö- och klimatanpassad framtid

 

2012

121122 Kärnkraften - fortfarande en laddad fråga?

 

121022 Nya Slussen - är kontroverserna över eller?

 

Infrastruktur

120919 Bidrar satsningarna på infrastruktur

120919 Deltagare infrastrukturseminarium

120919 hur kan godstransporternas oljeberoende minskas Håkan Johansson trafikverket

120919 Kapacitetsvinster kan göras i dagens transportsystem

120919 Bidrar satsningarna på infrastruktur

120919 RRV skrivelse

 

120917 Elbilar och hybridbilar, - är framtiden här?

120917 PM uppdaterade reduktionsvärden för etanol och gasfordon till bilindex

 

120515 Vattenfall

120515 Anteckningar Vattenfall

 

 

120320 Klimatförhandlingarna

120320 Klimatavtal - när?

 

120306 Tron förflyttar berg - men vad gör den med klimatet?

120306 Mötesanteckningar

 

Vattensamtal

120125 Anteckningar

120125 Inbjudan Vattensamtal

120125 Lena Söderberg Svenskt Vatten

120125 Långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning

120125 Per Ericson Norrvatten

 

2011

111017 One Tonne Life - så här lever en familj koldioxidsnålt - klimatpolitik i vardagen

110328 Inbjudan nära noll

110202 Den stora kapplöpningen

110202 Den gröna kapplöpningen - har företagen tagit ledningen?

110117 One tonne family

 

2010

100413 Vägen från Köpenhamn

100205 Klimatpolitik och ISO

 

2009

090114 Samtal naturresurser

090114 Brukssamhället

 

2008

081218 Sex klimatsamtal från webben

081202 Bananer

081003 Klimatsamtal

080131 Klimatsamtal

080131 klimatsamtal GlashusEtt

080122 klimatsamtal

080111 Klimatsamtal

 

2007

071206 Klimatsamtal

071112 Klimatsamtal

071019 Pär Kågesson

070511 Klimatsamtal

070323 Miljöpröningsseminarium

070211 Elmaseminarium

 

2006

061128 Skogskonferens SLU

06 Vision och verklighet