Samtal

SAMTAL

 

Föreningen bjuder in till samtal om miljö och hållbar utveckling. Syftet är att sprida kunskap om miljöarbete och olika miljöfrågor och härigenom bidr till en bättre miljö. De senaste åren har ELMA ordnat bl. a. följande samtal och seminarier:

Klicka på länkar för dokumentation.

 

 

2017

 

 

171205 Rymdseminarium

 

ELMA inbjuder till ett Rymdseminarium tisdagen den 5 december 2017! Vi håller denna gång till i Östermalms Föreningsråds lokaler på Valhallavägen 148 (nära Värtavägen) i kvarteret Fältöversten vid Karlaplan.

ELMA har engagerat två rymdexperter, Cecilia Hertz och Liisa Kiviloog, som ska informera oss om vad som sker och kanske ska ske inom dagens och morgondagens rymdverksamhet.

 

 

171106 Skogsmiljöseminarium

 

Måndagen den 6 november kl. 18.00 - ca 20.00 träffas vi hos advokatbyrån "Bird & Bird KB" med adress Norrlandsgatan 15, hiss10 tr (nära hörnet mot Jakobsbergsgatan), kl. 18.00 -ca 20.00.

Vi har sett att skogsfrågorna åter har aktualiserats i debatten. Regeringen presenterade för något år sedan fyra skogsrapporter med inriktning på det framtida skogsbruket. Mycket handlar det då om miljöfrågorna i skogen, men även hur skogsproduktionen ska kunna tillgodose samhällets framtida behov av skogsråvara.

Andra frågor som nu är uppe på bordet är de om nyckelbiotoperna - inom vilket lagrum bör de kunna ges ett långsiktigt skydd? Hur kan skogsbruket bidra till att skydda hotade arter, så att vi kan bibehålla eller förstärka den biologiska mångfalden i skogen?

En aktuell fråga som rör skogen är dessutom aktualiserad i höst inom EU, där man, för att klara Parisavtalet, har föreslagit att skogens kollagrande förmåga till viss del ska kunna tillgodoräknas ett medlemsland som avräkning mot utsläpp från t.ex. trafik som inte ingår i EUs utsläppshandelssystem (ETS).

Det är bland andra kring de här frågorna som vi samlas kring ett samtal med Mårten Larsson från Skogsindustrierna, Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen och Magnus Nilsson, miljökonsult, för att ge oss en uppdaterad information om hur vi kan förstärka både produktionen och miljön i våra skogar. Vi behöver både odla värdefullt virke och återskapa livskraftiga biotoper för arter som börjat trängas undan.

 

 

170509 HÅLLBART JORDBRUK ELMAs årsmöte

 

Jordbrukets miljöaspekter och olika brukningsmetoder är mer i fokus än någonsin. Vi kommer att ha ett mycket intressant samtal om hållbart jordbruk i samband med vårt årsmöte. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 17.30. Därefter med start ca 18.00 har vi samtalet som avslutas med en buffé och mingel. Följande personer inleder och deltar i samtalet:

Camilla Sandeskog, Ekologiska lantbrukarna

Jan Eksvärd, LRF

Maria Wivstad, SLUs Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

ELMAs förra ordförande Peder Jonsson leder samtalet.

 

 

17 03 28 KTH:s och Akademiska hus Miljö – och Hållbarhetsarbete

 

Göran Finnveden, vicerektor och professor i Miljöstrategisk analys, KTH

Johan Tjernström, affärsutvecklare energi, Akademiska Hus

 

Vi får en presentation av det mångfasetterade miljöarbete som pågår på KTH och inom Akademiska Hus, för att skapa ett genomarbetat system som motsvarar dagens hållbarhetskrav.

 

KTH med sin specifika uppgift inom utbildning och forskning, bl. a inom miljö och hållbar utveckling, har också en annan viktig uppgift – att säkerställa att universitetet bedriver ett internt ansvarsfullt miljö- och hållbarhetsarbete. KTH ”producerar” studenter som ska ut i arbetslivet och forskningsresultat som ska användas för att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet i samhället. Akademiska Hus, som statligt ägd förvaltare av KTH:s byggnadsbestånd behöver anpassa sin verksamhet till de särskilda miljö- och hållbarhetskrav som ställs på byggnader med föreskrifter av olika slag.

 

Vilka miljö- och hållbarhetskrav ställer KTH på Akademiska Hus, och vilka krav ställer Akademiska Hus på sin hyresgäst KTH?

 

ELMAs ordförande Bo Assarsson är moderator för seminariet. Vi har möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på den bild vi fått av KTH:s och Akademiska Hus´ viktiga hållbarhetsarbete.

 

Seminariet äger rum tisdagen den 28 mars 2017 kl. 17.30 på KTH, Industriell Ekologi, Teknikringen 34. Vi avslutar med ett gemensamt mingel.

 

Anmäl dig till Klas Österberg, e-post: klasoster@telia.com; eller mobil: 070-564 41 07 senast fredag den 24 mars.

 

 

 

 

 

 

170123 Svenska företag skapar miljönytta! – Svenskt Näringsliv presenterar sitt projekt

 

När företag diskuteras i miljödebatten kan det lätt komma att fokusera på koldioxidavtryck och utsläppsnivåer. Svenskt Näringslivs Miljönytta-projekt vill visa att företagen kan och vill skapa stor miljönytta genom konkurrenskraftiga produkter med höga funktions- och miljöprestanda. Följande personer inledde och informerade om Miljönytta-projekt:

 

Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv

Torbjörn Brorson, Sustainable Improvement

Tobias Wahlqvist, Tobbo Kommunikation

 

Seminariet ägde rum måndagen 23 januari 2017 kl. 17:30 – 19:30 hos Bird & Bird Advokat KB, Norrlandsgatan 15, våning 10.

 

 

2016

 

161205 Nordiska miljöräkenskaper

 

I kölvattnet på Rio-konferensen 2012 om hållbar utveckling (Stockholm -72 plus 40) tillsatte de nordiska miljöministrarna en adhoc-grupp med uppdrag att analysera behovet av välfärdsmått på miljöområdet som komplement till BNP. Gruppen har i sin rapport – “Making the environment count – Nordic accounts and indicators for analysing and integrating environment and economy”. TemaNord 2016:507 – lämnat förslag till ett antal hållbarhetsindikatorer att ingå i nordiska miljöräkenskaper. Rapporten hittar du här.

På vårt möte presenterade Viveka Palm, SCB, projektledare för adhoc-gruppens arbete gruppens rapport och centrala slutsatser med utblick mot det fortsatta arbe-tet. Viveka är bitr. avd. chef på SCB och adjungerad professor i tillämpad miljöekonomi på KTH. Olle Björk, ELMA och f.d. ordf. i adhoc-gruppen gav en kort introduktion till ämnet för kvällens samtal. Seminariet ägde rum måndagen den 5 december i Östermalms Föreningsråds lokal på Valhallavägen 148.

 

 

161110 Trafikens miljöpåverkan – Hur löser vi det på kort och lång sikt

 

Seminariet ägde rum torsdagen den 10 november 2016 hos Bird & Bird Advokat KB. Föredragshållare var:

 

Håkan Johansson, nationell samordnare för begränsad klimatpåverkan, Trafikverket

Jonas Åkerman, forskningsledare, Miljöstrategisk analys KTH

Helene Samuelsson, kommunikationschef, alt. Sören Eriksson, utvecklingschef, Preem

Anders Welin, fristående skribent

 

Transportsektorn har fortfarande ett tungt beroende av fossila bränslen. Den senaste tiden har också

utsläppen tenderat att öka efter en nedåtgående trend. Håkan Johansson har överblick och insyn i

hur miljöfrågorna hanteras inom transportsektorn och i miljömålsarbetet. Han belyste vad

som krävs för att vi i Sverige ska uppnå våra miljömål för transportsektorn. Se hans presentation här.

 

Teknikutvecklingen när det gäller fordonsteknik och bränslen har gått in i ett intensivare skede. Jonas Åkerman har kompetensen att reda ut begreppen och göra jämförelser bl.a. ur miljösynpunkt mellan olika tekniker och bränslen, t ex elbilar, hybridbilar, vätgasbilar, olika biobränslen som biogas, etanol, biodiesel, RME etc. Den totala miljöpåverkan inkl. t.ex. elproduktionen för elbilar jämförs. Se hans presentation här.

 

Det är naturligtvis mycket intressant hur industrin ser på möjligheterna att uppnå miljömålen. Drivmedelsindustrin har en viktig roll. I Sverige ligger Preem långt fram i utvecklingen av alternativa drivmedel. Sören Eriksson berättade om olika alternativ till fossila bränslen som företaget arbetar med och deras utvecklingspotential.

 

Anders Welin har nyligen diskuterat miljöbilar i bl a Ny Teknik. Han utvecklade sina synpunkter på bl.a. förmånsbeskattningen. Se detta här.

 

Östersjön – Vad är problemet och vilka är lösningarna?

160919 Inbjudan

160919 Presentationer

 

Samtal om Parisavtalet i Immanuelskyrkan

160203 Inbjudan

160203 Nilla Thomson presentation

160203 Referat

160203 bild 1

160203 bild 2

 

2015

Tunnelbanans utbyggnad

151130 Inbjudan

151130 SLL Presentation

151130 Tunnelbanan referat

 

Näringslivets miljöarbete – Del 1

151026 Inbjudan

151026 Torbjörn Brorson

151026 Richard Almgren

150126 Referat

 

Sveriges framtida miljömål på klimatområdet

150930 Inbjudan

150930 Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen Astrid Kander, Magnus Jiborn

150930 Referat

 

Fracking och dess frammarsch på energiscenen

150519 Fracking

150519 Fracking Referat

150519 Skiffergas Anna Nordling ÅF

150519 Skiffergas Pellijeff Energimyndigheten

 

Årsmötessamtal om vargförvaltning

150414 Seminarium om varg

150414 Vargförvaltning

 

Klimatförhandlingarna i Lima - Ger resultaten tillräckligt underlag för ett bra klimatavtal i Paris?

150204 Referat

 

2014

Sveriges framtida energiförsörjning

141021 Svensk energi

141021 Sveriges framtida energiförsörjning.

141021 Seminarium energiantaganden

141021 Deltagarlista samtal om Energiläget i Sverige

 

Trafik och Hälsa i stadsmiljön

140908 Gruzieva

140908 Luften i Stockholm_Emma N.

140908 SLPres

140908 Slutversion Luften i Stockholm2013

140908 Trafik och Hälsa i stadsmiljön

 

EU:s klimat och energisystem till 2030

140519 Sammanfattning

140519 EU sem deltagare

140519 EU:s klimat och energisystem till 2030

140519 2030 och EU ETSUA

 

Solenergi

140120 SSE PM-Solenergi Ver10

140120 SSE ELMA JOD Sol-El

 

2013

131003 Buller i stadsmiljön

130416 Naturvin

130205 Mat och klimat - livsmedel för en miljö- och klimatanpassad framtid

 

2012

121122 Kärnkraften - fortfarande en laddad fråga?

 

121022 Nya Slussen - är kontroverserna över eller?

 

Infrastruktur

120919 Bidrar satsningarna på infrastruktur

120919 Deltagare infrastrukturseminarium

120919 hur kan godstransporternas oljeberoende minskas Håkan Johansson trafikverket

120919 Kapacitetsvinster kan göras i dagens transportsystem

120919 Bidrar satsningarna på infrastruktur

120919 RRV skrivelse

 

120917 Elbilar och hybridbilar, - är framtiden här?

120917 PM uppdaterade reduktionsvärden för etanol och gasfordon till bilindex

 

120515 Vattenfall

120515 Anteckningar Vattenfall

 

 

120320 Klimatförhandlingarna

120320 Klimatavtal - när?

 

120306 Tron förflyttar berg - men vad gör den med klimatet?

120306 Mötesanteckningar

 

Vattensamtal

120125 Anteckningar

120125 Inbjudan Vattensamtal

120125 Lena Söderberg Svenskt Vatten

120125 Långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning

120125 Per Ericson Norrvatten

 

2011

111017 One Tonne Life - så här lever en familj koldioxidsnålt - klimatpolitik i vardagen

110328 Inbjudan nära noll

110202 Den stora kapplöpningen

110202 Den gröna kapplöpningen - har företagen tagit ledningen?

110117 One tonne family

 

2010

100413 Vägen från Köpenhamn

100205 Klimatpolitik och ISO

 

2009

090114 Samtal naturresurser

090114 Brukssamhället

 

2008

081218 Sex klimatsamtal från webben

081202 Bananer

081003 Klimatsamtal

080131 Klimatsamtal

080131 klimatsamtal GlashusEtt

080122 klimatsamtal

080111 Klimatsamtal

 

2007

071206 Klimatsamtal

071112 Klimatsamtal

071019 Pär Kågesson

070511 Klimatsamtal

070323 Miljöpröningsseminarium

070211 Elmaseminarium

 

2006

061128 Skogskonferens SLU

06 Vision och verklighet